Toimitusehdot

1. Soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan JLA-Tech Oy:n (Y-tunnus: 2298573-6)
ja se aputoiminimien Tuotteiden kauppaan ja Palveluihin.

2. Määritelmät

2.1. Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoa tai
ohjelmistokomponenttia, joka (a) lisensoidaan
www.opensource.org/licenses [6] -sivustolla mainittujen Open Source
-käyttöoikeusehtojen mukaisesti; (b) täyttää
www.opensource.org/docs/osd [7] -sivustolla esitetyn Open Source
-määritelmän; tai (c) muutoin lisensoidaan käyttöoikeusehdoin,
jotka ovat sisällöltään www.opensource.org/docs/osd [7] -sivustolla
esitettyjen edellytysten mukaisia.

2.2. Palvelu tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa asennus-, huolto-,
ylläpito-, tuki-, konsultointi-, koulutus- tai ohjelmistopalvelua tai
muuta sopimuksen kohteena olevaa palvelua.

2.3. Toimituksen kohde tarkoittaa sopimuksen kohteena olevia tuotteita
ja palveluja.

2.4. Tuote tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa laitetta, välinettä,
ohjelmistoa, tietojärjestelmää tai muuta vastaavaa sopimuksen
kohteena olevaa Tuotetta sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai
muuta dokumentaatiota.

2.5. Valmisohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa tai ohjelmistokomponenttia,
jota markkinoidaan tai lisensoidaan useille asiakkaille, sekä siihen
liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaatiota ja mahdollista
tietovälinettä.

3. Toimituksen kohde ja siihen sovellettavat ehdot

3.1. Sopijapuolet määrittelevät toimituksen kohteen kirjallisesti.
Siltä osin kuin Sopijapuolet eivät ole määritelleet toimituksen
kohdetta, sovelletaan Toimittajan tarjousta.

3.2. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti, jos Tuote sisältää avointa
lähdekoodia tai valmisohjelmistoja.

3.3. Avoimeen lähdekoodiin sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten
sopimusehtojen ja mahdollisten IT2010 erityisehtojen sijasta kyseisen
avoimen lähdekoodin ehtoja.

3.4. Valmisohjelmistoon sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten
sopimusehtojen ja mahdollisten IT2010 erityisehtojen sijasta kyseisen
valmisohjelmiston ehtoja.

4. Hinnat

4.1. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti toimituksen kohteen hinnasta,
hinnoittelusta ja hintojen muutoksista.

4.2. Siltä osin kuin sopijapuolet eivät ole toimituksen kohteen
hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista kirjallisesti toisin
sopineet, sovelletaan kohtien 4.2 – 4.10 mukaisia ehtoja.

4.3. Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro.

4.4. Ellei jollekin Tuotteelle tai Palvelulle ole sovittu sopimuksessa
tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen Tuotteen tai Palvelun osalta
tilaushetkellä voimassa olevaa Toimittajan hinnaston mukaista hintaa.

4.5. Jos Tuotteen tai Palvelun hinta on kokonaan tai osaksi sidottu
johonkin hinnanmuutosperusteeseen, hintaa tarkistetaan muutoksia
vastaavasti. Hinnanmuutosperusteen osalta noudatetaan
tarjouspäivämäärän mukaista peruslukua tai arvoa. Valuuttakurssiin
sidottujen hintojen osalta hinta määräytyy tarjouspäivämäärän
mukaisen Euroopan keskuspankin keskikurssin mukaan lukuun ottamatta
jaksoissa laskutettavia Tuotteita tai Palveluja, joiden osalta hinta
määräytyy laskutuspäivän mukaisen Euroopan keskuspankin
keskikurssin mukaan.

4.6. Toimittajalla on oikeus muuttaa Tuotteen tai Palvelun
toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista
asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen
voimaantulopäivää.

4.7. Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa
olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta
arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin
voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten
määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu
säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat
muuttuvat vastaavasti.

4.8. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja
kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahakorvaukset.
Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa erikseen Palvelun
edellyttämän yli puolen tunnin pituisen edestakaisen matkan
matka-ajasta puolet sovitusta tuntihinnasta. Jos edestakainen matka on
tunti, matka-aikaa ei veloiteta. Muista matkajärjestelyistä sovitaan
erikseen.

4.9. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan kirjallisesti
tai muutoin tilaama, toimituksen kohteeseen kuulumaton työ sovittujen
veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajalla on oikeus veloittaa
tällaisesta työstä myös sovittujen veloitusperusteiden mukaiset
lisät, jos Tilaaja kirjallisesti tai muuten tilaa työtä tehtäväksi
Toimittajan tavanomaisen työajan tai sovitun toimituksen ulkopuolella.

4.10. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan antamista
vääristä tiedoista tai muusta vastaavasta asiakkaasta johtuvasta
syystä aiheutuvat lisäkustannukset sovittujen veloitusperusteiden
mukaisesti.

5. Maksuehdot

5.1. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti maksueristä ja -ehdoista.
Siltä osin kuin sopijapuolet eivät ole maksueristä ja -ehdoista
kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 5.2 – 5.6 mukaisia
ehtoja.

5.2. Toimittajalla on oikeus laskuttaa Tuotteet toimituksen tapahduttua
ja Palvelut niiden tekemisen jälkeen. Toimittajalla on kuitenkin oikeus
laskuttaa toistuvaismaksut tai muut jaksoissa laskutettavat maksut
kirjallisesti sovituin laskutusjaksoin etukäteen tai, ellei
laskutusjaksoista ole kirjallisesti sovittu, kuukausittain etukäteen.
Jos sopijapuolet ovat sopineet toimituksen tai sen osan
hyväksymismenettelystä, Toimittaja kuitenkin laskuttaa
aikaveloitteiset maksut kuukausittain jälkikäteen ja muut toimitukseen
perustuvat maksut kyseisen toimituksen tai sen osan hyväksymisen
jälkeen.

5.3. Maksuehto on 14 päivää netto toimituspäivästä tai laskun
päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi.

5.4. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

5.5. Vaaranvastuu siirtyy Tilaajalle Tuotteiden toimituksen yhteydessä.

5.6. Omistusoikeus Tuotteisiin siirtyy kun Tilaaja on maksanut
toimituksen Toimittajalle kokonaisuudessaan.

6. Alihankinnat

6.1. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sopijapuolella on oikeus
teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla.
Sopijapuolen tulee antaa toisen sopijapuolen pyynnöstä tarpeellisia
tietoja toimituksen kohteeseen liittyviä tehtäviä suorittavista
alihankkijoistaan.

6.2. Sopijapuoli vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta
osaltaan sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. Sopijapuoli vastaa
alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

6.3. Sopijapuoli sitoutuu osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että sen
alihankkijat toimivat tarvittaessa keskenään yhteistyössä toisen
sopijapuolen alihankkijoiden kanssa toimituksen kohteeseen liittyvissä
tehtävissä.

7. Tilaajan vastuut

7.1. Tilaaja vastaa tietoliikenneverkon toimivuudesta.
Tietoliikenneverkon toimivuudella on olennainen merkitys Toimituksen
kohteelle.

7.2. Tilaajan tietoliikenneverkolla, lähiverkolla (LAN) ja
laajaverkolla (WAN) tulee olla kyky siirtää kuvaa ja dataa.

7.3. Tilaajan tietoliikenneverkon tulee olla selkeästi dokumentoitu mm.
seuraavilta osiltaan; arkkitehtuuri, liittymät, aktiivilaitteet ja
ip-osoitteet. Tämän lisäksi tietoliikenneverkon tulee olla testattu
ja testauksen dokumentoitu.

Tilaaja toimittaa edellä mainitun dokumentaation Toimittajalle
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään projektisuunnitelmassa
mainittuna ajankohtana.

7.4. Tilaaja huolehtii Toimittajan tarvitsemien tietoliikenneverkon tai
fyysisten tilojen pääsyoikeuksista.

7.5. Tilaaja toimittaa toimittajalle kaikki tarvittavat tiedot
laitteiden asennuksen suunnittelua ja asennusta varten, näitä tietoja
ovat mm. rakennuksen pohjakuvat, ovien sijainnit, kaapelireitit ja
laitetilat sekä tiedon paikoista joihin Tuotteita ei saa asentaa tai
johon Tuotteen asentaminen saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa
omaisuudelle tai henkilöille.

7.6. Tilaajan tai Tilaajan käyttämän kolmannen osapuolen asentaessa
Toimittajan toimittamia Tuotteita Tilaaja ymmärtää että Tuotteiden
hankinta, asentaminen, käyttäminen ja huolto vaativat alan
ammattitaitoa tai siihen rinnastettavaa osaamista.

8. Tietoturva, henkilötietojen käsittely ja varmuuskopiointi

8.1. Sopijapuolen ja sen alihankkijoiden on huolehdittava
tietoturvallisuudesta, yksityisyyden suojasta henkilötietoja
käsiteltäessä ja varmuuskopioinnista noudattamalla sopijapuolten
kirjallisesti sopimia järjestelyjä ja kyseistä sopijapuolta
velvoittavaa lainsäädäntöä. Siltä osin kuin sopijapuolet eivät
ole tietoturvallisuudesta, yksityisyyden suojasta henkilötietoja
käsiteltäessä ja varmuuskopioinnista kirjallisesti toisin sopineet,
sovelletaan kohtien 8.2 – 8.4 mukaisia ehtoja.

8.2. Sopijapuolen on huolehdittava, että sen vastuulla sopimuksen
mukaan oleva osa toimituksen kohteesta ja sopijapuolen omasta
ympäristöstä, kuten sopijapuolen vastuulla olevat laitteet,
Palvelutuotannon tilat ja toimitilat, on sopijapuolen noudattamien ja
asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti suojattu
tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen
liittyviä menettelyjä noudatetaan.

8.3. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti, jos Tilaaja luovuttaa
henkilötietoja Toimittajalle. Tilaaja vastaa siitä, että sillä on
oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Toimittajalle sopimuksen
mukaiseen tarkoitukseen. Toimittaja ei siirrä asiakkaan Toimittajalle
luovuttamia henkilötietoja Euroopan talousalueelta sen ulkopuolelle tai
mahdollista pääsyä kyseisiin Euroopan talousalueella oleviin
henkilötietoihin Euroopan talousalueen ulkopuolelta.

8.4. Sopijapuoli vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien
varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

9. Virhe ja virheiden korjaaminen

9.1. Asennustyössä on virhe, kun asennus on suoritettu Tilaajan ennen
asennuksen alkua antamien ohjeiden tai määräysten vastaisesti.
Asennustyössä on myös virhe, mikäli asennustyöstä tai sen
puutteesta johtuen laite ei toimi.

9.2. Virheeksi ei katsota asennuksen tai Tuotteen yhteensopivuusongelmaa
Tilaajan järjestelmiin, ellei Tilaaja ole ennen Toimittajan antamaa
tarjousta ilmoittanut asennusten, laitteistojen, ohjelmistojen tai
Tuotteiden yhteensopivuus- tai yhteenliittämistarpeista.

9.3. Siltä osin kuin laitteen toimimattomuus tai virheellisyys aiheutuu
Tilaajan vastuulla olevasta syystä esim. tietoliikenneverkosta tai
Tilaajan antamista asennusohjeista, ei asennustyössä tai Tuotteessa
katsota olevan virhettä. Tilaajan vastuulla olevien virheiden
selvitystyön Toimittajalle aiheuttamista kustannuksista vastaa Tilaaja.

9.4. Toimittaja antaa takuun Asennustyölleen. Saatuaan Tilaajalta
kirjallisen ilmoituksen virheellisestä asennustyöstä ja selvityksen
havaitusta virheestä, asennusliike sitoutuu ensisijaisesti korjaamaan
virheellisen asennustyön. Asennustyön takuu on voimassa 12 kuukautta
asennustyön hyväksytystä vastaanotosta lukien.

10. Viivästys ja sopimuksen purkaminen

10.1. Jos sopijapuoli havaitsee, että viivästys tapahtuu tai on
todennäköinen, sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava
viivästyksestä ja sen vaikutuksista toimitusaikatauluun kirjallisesti
toiselle sopijapuolelle.

10.2. Jos on käynyt selväksi, että sopimuksen täyttäminen
viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli 60 päivää, sillä
sopijapuolella, jota ei ole kohdannut ylivoimainen este, on oikeus
purkaa sopimus kokonaan tai osittain ilman, että kummallakaan
sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

10.3. Jos toimitus on toisesta sopijapuolesta johtuvasta syystä
viivästynyt eikä tapahdu sopijapuolen kirjallisesti asettaman
kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän lisäajankaan kuluessa,
sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus niiden Tuotteiden ja Palvelujen
osalta, joiden toimitus on viivästynyt, edellyttäen, että
viivästyksellä on sopijapuolelle olennainen merkitys ja toinen
sopijapuoli käsitti tämän tai toisen sopijapuolen olisi pitänyt se
käsittää.

10.4. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain
myös silloin, jos toinen sopijapuoli muutoin olennaisesti rikkoo
sopimusta ja sopimusrikkomuksella on sopijapuolelle olennainen merkitys.
Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää
kuitenkin, ettei toinen sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan
sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin
vähintään 30 päivän määräajan puitteissa.

10.5. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös
silloin, jos Tilaaja ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa
maksua 30 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta
kirjallisesta huomautuksesta eikä Tilaaja ole asettanut Toimittajalle
hyväksyttävää vakuutta sopimukseen perustuvien maksujen
suorittamisesta.

10.6. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain
ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt
selväksi, että toinen sopijapuoli syyllistyy sopimuksen purkamiseen
oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Sopimuksen purkaminen jää kuitenkin
vaille vaikutusta, jos toinen sopijapuoli viipymättä purkuilmoituksen
saatuaan joko asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen
täyttämisestä tai esittää muun luotettavan selvityksen sopimuksen
täyttämisestä.

10.7. Jos Tilaaja purkaa sopimuksen jonkin Tuotteen tai Palvelun osalta,
asiakkaalla on oikeus purkaa sopijapuolten väliset sopimukset
samanaikaisesti myös sellaisten muiden samaa toimituskokonaisuutta
koskevien Tuotteiden ja Palvelujen osalta, joita Tilaaja ei voi edellä
mainitun purkamisen johdosta olennaisilta osin enää käyttää
hyödykseen.

10.8. Sopijapuolen on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta kirjallisesti
toiselle sopijapuolelle, jotta purku olisi pätevä.

10.9. Jos sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, sopijapuolella on
myös oikeus pidättyä suorituksestaan ilmoittamalla tästä
kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolen oikeus pidättyä
suorituksestaan päättyy, jos toinen sopijapuoli viipymättä
pidättymistä koskevan ilmoituksen saatuaan joko asettaa
hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä tai esittää muun
luotettavan selvityksen sopimuksen täyttämisestä.

11. Tuotteiden takuuehdot

11.1. Tuotteiden takuuehdot määräytyvät valmistajan takuuehtojen
mukaisesti.

11.2. Tilaaja on velvollinen tutustumaan Toimittajan toimittamien
Tuotteiden mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen Tuotteen
käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät mm. käyttöohjeista,
erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta
verkko-osoitteesta.

11.3. Havaitessaan Tuotteessa virheen Tilaajan on viipymättä
ilmoitettava Toimittajalle havaitusta virheestä tai viasta.

11.4. Tilaajan vastaa tietojen varmuuskopioinnista ennen Tuotteen
toimittamista esimerkiksi huoltoon. Toimittaja ei vastaa huollon,
uudelleen määrittelyn tai vastaavan toiminnan aiheuttamasta tietojen
katoamisesta.

11.5. Toimittaja, Tuotteen maahantuoja tai valmistaja todentaa
Tuotteissa ilmoitetut virheet.

11.6. Tilaajan tai Tilaajan käyttämän kolmannen osapuolen suorittama
Tuotteen avaaminen tai muutoin muokkaaminen päättää takuun ja
virhevastuun välittömästi.

11.7. Toimittajalla on oikeus ohjata Tilaaja Tuotteiden takuuasioissa
ensisijaisesti joko suoraan valmistajalle, maahantuojalle tai
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai toissijaisesti Toimittajalle
itselleen.

11.8. Aiheettoman takuuasian aiheuttamista kustannuksista vastaa
Tilaaja. Näitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi huolto- ja,
logistiikkakustannukset sekä takuuasian käsittelykustannukset.

12. Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

12.1. Sopimukseen perustuva sopijapuolen kertakaikkinen yhteenlaskettu
vahingonkorvaus-velvollisuuden enimmäismäärä toiselle sopijapuolelle
aiheutuvista viivästys-, palvelutaso- tai sopimussakoista,
vahingonkorvauksista, hyvityksistä tai muista hinnanalennuksista on
yhteensä enintään 10 prosenttia toimituksen kohteen
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos toimituksen kohteena on
yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva
toistuvaismaksuina laskutettava Tuote tai Palvelu,
vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin mahdolliset viivästys-,
palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset mukaan lukien
yhteensä enintään kyseisen Tuotteen tai Palvelun laskennallinen
arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 6:lla. Jos
sopijapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai
muuta sopimussakkoa tai hyvitystä, sopijapuolella on velvollisuus
suorittaa vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä
ylittää viivästys-, palvelutaso- tai muun sopimussakon tai
hyvityksen.

12.2. Tuotteen virheestä aiheutuvaa korvausvastuuta vähennetään
mahdollisella Tuotteen käyttöhyödyllä.

12.3. Toimittaja, valmistaja tai maahantuoja ei vastaa ilkivallan tai
siihen rinnastettavan toiminnan aiheuttamista kustannuksista tai
vahingoista.

12.4. Sopijapuoli ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillisenä
vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai
vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai
keskeytymisestä tai esimerkiksi kadonneiden tietojen tai tiedostojen
palautuksesta aiheutuneita kustannuksia..

12.5. Sopijapuoli ei vastaa toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen
tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista
vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen
aiheuttamista kustannuksista.

12.6. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu
toimituksen kohteen lain tai sopimuksen vastaisella luovutuksella,
kopioinnilla tai käytöllä tai tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.

13. Salassapito

13.1. Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta
sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty
luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä
olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin
tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai
tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (b)
jonka vastaanottava sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman
salassapitovelvollisuutta, (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen
hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden
saamista toiselta sopijapuolelta, (d) jonka vastaanottava sopijapuoli on
itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta
saamaansa aineistoa tai tietoa taikka (e) jonka vastaanottava
sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen
perusteella.

13.2. Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta
sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen
käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen
aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun sopimus
päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai
kyseisiä tietoja sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolella on
kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen
edellyttämä aineisto.

13.3. Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä
hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

13.4. Tähän kohtaan 13 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät
voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ellei kirjallisesti ole
toisin sovittu, nämä oikeudet ja velvollisuudet päättyvät 2 vuoden
kuluttua sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättymisellä ei
kuitenkaan ole vaikutusta tähän kohtaan 13 liittyviin oikeuksiin ja

velvollisuuksiin, jos voimassaolevasta lainsäädännöstä seuraa
edellä tässä kohdassa 13.4 todettua pidempi salassapitovelvollisuus.

14. Ylivoimainen este

14.1. Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu
sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä,
jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon
sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään
kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä
pidetään esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai
muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen
tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai
vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin
verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai
muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi
esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen
osallisena.

14.2. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan
myös sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena
olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai
olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

14.3. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä
sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

15.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

15.2. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti
sopijapuolten välisissä neuvotteluissa.

15.3. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies.
Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista
myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei
kiistä maksuvelvoitettaan.

15.4. Jos sopijapuolet siitä kirjallisesti erikseen sopivat,
sopimuksesta aiheutuvat riidat voidaan ratkaista myös yleisessä
tuomioistuimessa.

16. Vientirajoitukset

16.1. Tilaaja sitoutuu noudattamaan Suomen ja Tuotteen alkuperämaan
Toimittajan asiakkaalle ilmoittamia lakeja ja viranomaismääräyksiä,
jotka koskevat Tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä
olemaan muutoinkin luovuttamatta Tuotteita tai teknistä tietoa
kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttaminen loukkaa Suomen tai Tuotteen
alkuperämaan Toimittajan asiakkaalle ilmoittamia lakeja tai
viranomaismääräyksiä.

17. Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

17.1. Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan
ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Suostumusta ei
kuitenkaan saa evätä ilman perusteltua syytä, jos siirronsaaja
sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen ehtoja ja siirto tapahtuu
sopijapuolen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin
kuuluvalle taholle tai liiketoimintasiirron yhteydessä.

17.2. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimukseen perustuvat
saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti
asiakkaalle.

17.3. Muutokset tai lisäykset sopimukseen on sovittava kirjallisesti,
jotta ne olisivat päteviä.

18. Muut sopimusehdot

18.1. Nämä toimitusehdot tulevat voimaan, kun Tilaaja on hyväksynyt
Toimittajan tarjouksen.

18.2. Toimitusehdot ovat voimassa siihen asti kun Tilaaja on hyväksynyt
Toimittajan toimituksen.

18.3. Siltä osin kun sopimusmääräyksen on todettu pysyvän voimassa
tai se on luonteensa vuoksi tarkoitettu pysymään voimassa Sopimuksen
päättymisen jälkeen, jatkuu ehdon voimassaolo Sopimuksen
päättymisen jälkeen.